Tags:
Node Thumbnail

โมโตโรลารุกคืบเทคโนโลยี LTE (long Term Evolution) อีกครั้งหนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นสาธิตการสื่อสัญญาณข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี LTE ที่ย่านความถี่ 700 MHz และคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ปลายปีหน้า

ดาเรน แมคควีน (Darren McQueen) รองประธานกลุ่มเทคโนโลยีเข้าถึงบรอดแบนด์ไร้สาย (wireless broadband access technologies) ของโมโตโรลา กล่าวว่าการทดสอบภาคสนาม LTE ของบริษัทเป็นการทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนำไปให้บริการจริงราวปลายปี 2552 ซึ่งการทดสอบดังกล่าวใช้ LTE Radio Access Test Network และ LTE eNode-B platform ในการทดสอบส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ต้นแบบ LTE

ทั้งนี้การทดสอบภาคสนามของ LTE นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่บริษัทออกมาประกาศว่า จะทำระบบปฏิบัติการ Windows Mobile และ Google Android เข้ามาใช้กับแพลทฟอร์มโทรศัพท์ไร้สายของบริษัทเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเพื่อยืนยันว่าบริษัทมีความมั่นใจและจะประสพความสำเร็จเมื่อนำเทคโนโลยี LTE มาใช้งานด้านบริการสื่อสารความเร็วสูงเช่นเดียวกับการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆที่ผ่านมา AT&T มีแผนเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในปี 2553

ที่มา - Network World

Get latest news from Blognone