Tags:
Node Thumbnail

เมื่อเช้าวันพฤหัสที่ผ่านมา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ FBI และ U.S. Marshals ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ถูกไวรัสไม่ทราบชนิดโจมตี เป็นผลทำให้ทั้งสองหน่วยงานจำเป็นต้องปิดระบบเครือข่ายและอีเมลของตัวเองบางส่วนที่เชื่อมต่อกับกระทรวงยุติธรรรมสหรัฐฯ เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้นและเร่งดำเนินการแก้ไข

ทางการสหรัฐฯ ยังไม่ได้ระบุความเสียหาย อีกทั้งยังกำลังประเมินผลกระทบกับเครือข่ายภายนอกระบบและหน่วยงานอื่นๆ ด้วย ทางการสหรัฐฯ ระบุอีกว่าหน่วยงานด้านกฏหมายส่วนใหญ่อยู่นอกระบบเครือข่ายของสองหน่วยงานนี้ และต่างก็มีวงเครือข่ายภายในเป็นของตัวเองเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลอยู่แล้ว

ขณะนี้ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นไวรัสชนิดใด

ที่มา : CNET, MSNBC

Get latest news from Blognone

Comments

By: BlackMiracle
WriterAndroidUbuntuWindows
on 24 May 2009 - 00:11 #104302

มันเข้าไปได้ยังไงหว่า


Pitawat's Blog :: บล็อกผมเองครับ

By: platalay
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 24 May 2009 - 00:31 #104306 Reply to:104302

FWMail :P

By: Pinery
ContributoriPhoneAndroidIn Love
on 24 May 2009 - 01:02 #104317 Reply to:104302

Bittorent?

By: ellipsis
Windows Phone
on 24 May 2009 - 01:27 #104326 Reply to:104302

MSN ?

By: nimrod
AndroidUbuntuWindows
on 24 May 2009 - 02:17 #104336 Reply to:104302

Floppy Disk? lol

By: l2aelba
iPhoneAndroid
on 24 May 2009 - 03:54 #104342 Reply to:104302
By: Blltz
WriterMEconomicsAndroidWindows
on 24 May 2009 - 09:29 #104353 Reply to:104302
Blltz's picture

Facebook!!

ข่าวต่อไป "สหรัฐฯสั่งข้าราชการทุกคนห้ามเล่น Facebook" :)

Acting Reporter & My Elder Brother Blog

By: exFictitiouZ
ContributorAndroid
on 24 May 2009 - 15:46 #104381 Reply to:104302

flash drive ?


twitter.com/exfictz

By: moondrop
iPhoneWindowsIn Love
on 24 May 2009 - 14:36 #104374
moondrop's picture
By: sawaddee123 on 24 May 2009 - 15:28 #104378

porn web!!

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 24 May 2009 - 18:34 #104387
darkleonic's picture

DDL?

By: kichinto
Android
on 24 May 2009 - 23:56 #104418
kichinto's picture

นึกถึงหนัง Transformer ไอ้ตัวเล็กๆ Frinzy อะไรสักอย่างนี้แหละทำใช่ไหม ?

By: AdmOd
iPhoneWindows
on 25 May 2009 - 02:21 #104440
AdmOd's picture

Tirkx?