Tags:
Node Thumbnail

จากที่เดิมแอปเปิลได้ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกหอการค้าสหรัฐฯ (ข่าวเก่า) และทางหอการค้าสหรัฐฯ ได้ออกมาตอบโต้ว่าแอปเปิลคิดน้อยเกินไป (ข่าวเก่า) ล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ และกรีนพีซได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Tags:
Node Thumbnail

จากเดิมที่แอปเปิลประกาศลาออกจากหอการค้าสหรัฐฯ เนื่องจากไม่พอใจที่หอการค้าฯ วิจารณ์ถึงแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมของ EPA (ดูข่าวเก่า) ล่าสุดทางประธานหอการค้าสหรัฐฯ Thomas Donohue ส่งจดหมายกลับหาแอปเปิลว่าทางแอปเปิลไม่ใช้เวลาพิจารณาเรื่องนี้ให้ถี่ถ้วน และจะส่งผลร้ายต่อโลกนี้มากกว่าดี

ใจความสำคัญของจดหมายของทางหอการค้าสหรัฐฯ ระบุว่าข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของ EPA จะทำให้ชาวอเมริกันจำนวนมากต้องตกงาน และกำลังการผลิตเดิมจะถูกโอนออกไปยังประเทศอื่นๆ ซึ่งไม่พ้นต้องสร้างก๊าซเรือนกระจกขึ้นมาอยู่ดี

คงต้องรอดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

แอปเปิลถอนตัวจากการเป็นสมาชิกหอการค้าสหรัฐฯ (U.S. Chamber of Commerce) หลังจากที่ทางหอการค้าสหรัฐฯ ประกาศไม่เห็นด้วยกับนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคธุรกิจของ Environmental Protection Agency

ก่อนหน้านี้ทางหอการค้าสหรัฐฯ ได้ออกมาตอบโต้ EPA และกล่าวว่าควรเป็นหน้าที่ของ Congress ที่จะมาออกข้อกำหนดให้ภาคธุรกิจปฏิบัติตาม