Tags:
Node Thumbnail

Greenplum เป็นบริษัทลูกของ EMC ที่ทำซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลด้าน Data Warehouse/Big Data โดยเฉพาะ บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลักในมือ 2 ตัวคือ