Tags:
Node Thumbnail

Agoda เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีธุรกิจทั่วโลก จากการให้บริการจองที่พักกว่า 2 ล้านรายการทั่วโลก รายการจองต่อปีมากกว่า 7,000 ล้านรายการ ที่หลายคนอาจจะไม่รู้คือ Agoda มีพนักงานทำงานด้านเทคโนโลยีกว่า 1,000 คนจากพนักงานรวม 3,000 คน และพนักงานด้านเทคโนโลยีเหล่านี้เกือบทั้งหมดอยู่ในกรุงเทพฯ ในงาน Blognone Tomorrow คุณ Idan Zalzberg รองประธานฝ่ายข้อมูลของ Agoda ก็มาเล่าถึงกระบวนการใช้ข้อมูลในบริษัทว่าสามารถนำข้อมูลที่ได้มาทำให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร

คุณ Idan เตือนบริษัทที่ต้องการลงทุนในการใช้ข้อมูลว่าการลงทุนเหล่านี้ใช้ระยะเวลากว่าการลงทุนจะเห็นผลที่ชัดเจน ตัว Agoda นั้นมีแนวทางร่วมกันที่จะลงทุนเพื่อใช้ข้อมูลมาพัฒนาบริการในระยะยาว