Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวานนี้สมาคมธนาคารพร้อมกับธนาคารสมาชิก 15 แห่งร่วมกันตั้ง "ศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ" (Thai Bank Sector CERT - TB-CERT)

ศูนย์นี้จะมีหน้าที่หลัก สี่อย่าง ได้แก่ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลการโจมตี, สร้างมาตรฐานกลางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, กำหนดกระบวนการรับมือความปลอดภัยไซเบอร์และจัดการซ้อมรับมือ, พัฒนาบุคลากร

การจัดตั้ง TB-CERT ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ETDA ที่เป็นหน่วยงานแม่ของ ThaiCERT อยู่แล้ว

ที่มา - จดหมายข่าวสมาคมธนาคารไทย

No Description

Get latest news from Blognone