Tags:
Node Thumbnail

วุฒิสภาสหรัฐฯ ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่วุฒิสภาสามารถใช้งานแอพส่งข้อความเข้ารหัส Signal ได้แล้วอย่างเป็นทางการ โดยข่าวดังกล่าวมาจากจดหมายของ Ron Wyden สมาชิกวุฒิสภาผู้สนับสนุนการเข้ารหัส ซึ่งเขาเป็นผู้หนึ่งที่เห็นคุณค่าของการใช้แอพส่งข้อความเข้ารหัสเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญเพื่อความปลอดภัยไซเบอร์

Wyden กล่าวว่า การเข้ารหัสที่แข็งแรงและไม่มีประตูหลังถือเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยไซเบอร์ที่สำคัญที่รัฐบาลควรนำมาใช้ ไม่ควรจะหาหนทางควบคุมหรือกระทำการนอกกฎหมาย

อย่างไรก็ดี วุฒิสภาถือเป็นองค์กรท้าย ๆ ขององค์กรด้านการเมืองที่เริ่มนำแอพเข้ารหัสแบบต้นทางถึงปลายทางมาใช้ ในขณะที่องค์กรด้านการเมืองอย่างรัฐบาลกลาง, หน่วยงานท้องถิ่น หรือองค์กรกลางได้นำระบบแชทมาใช้งานแล้ว

ที่มา - ZDNet, Document Cloud, MacRumors

Get latest news from Blognone