Tags:
Node Thumbnail

สำนักงาน ก.ล.ต. จัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมฟินเทค (FinTech Challenge) ทั้งด้านการเงิน การลงทุน การประกันภัย ชิงทุนพัฒนานวัตกรรมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Boot camp : “3-day FinTech Ideas” เพื่อเสริมสร้างความรู้ พัฒนาแนวคิดนวัตกรรม และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและกฎเกณฑ์ สามารถนำความรู้มาปรับพัฒนาผลงานได้อย่างเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้จริง

หัวข้อที่สนใจคือ Management Tools เครื่องมืออำนวยความสะดวกด้านการเงิน การลงทุน ประกันภัย, Applications Blockchain และ RegTech เครื่องมือสำหรับช่วยภาคเอกชนให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ได้ง่ายขึ้นหรือช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลทำหน้าที่ได้สะดวกขึ้น

กติกาคือรวมทีม 2-4 คนต่อทีม มีแนวคิด/ผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านการเงิน การลงทุน การธนาคาร รับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1-31 ตุลาคม, สัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 7-11 พฤศจิกายน, เข้าร่วม boot camp นาน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ www.fintechchallenge.info

No Description

Get latest news from Blognone