Tags:
Node Thumbnail

สถานะของรถไร้คนขับในสหรัฐฯ ทุกวันนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนว่าถูกกฎหมายหรือไม่ บางรัฐก็เปิดรับเทคโนโลยีดังกล่าว บางรัฐก็ยังคงต่อต้าน (ไม่ใช่เพียงรถไร้คนขับแต่รวมถึงบริการรถอย่าง Uber ด้วย)

ส่วนการทดลองรถไร้คนขับ ในบางรัฐ กฎหมายยังไม่อนุญาตให้ทำ แต่ความคลุมเครือทั้งหมดอาจหมดไป เมื่อรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เตรียมทำให้รถไร้คนขับถูกกฎหมายภายในเดือนหน้า

NHTSA หน่วยงานทางหลวงและความปลอดภัยทางจราจรของสหรัฐฯ ออกเอกสารแนวทางสำหรับรถไร้คนขับว่าจะประนีประนอมการทดลองรถดังกล่าวตามท้องถนน และอาจทำให้ถูกกฎหมาย

เนื้อหาในเอกสารยังเน้นเรื่องการขายว่าผู้ขายจะต้องไม่ให้ข้อมูลเท็จเพื่อกระตุ้นยอดขาย หน่วยงานรัฐจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลประชาชน เพื่อให้การทดลองใช้ และการเอามาใช้จริงเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น

No Description
ภาพจาก Google Self Driving Car

ที่มา - ReadWrite

Get latest news from Blognone