Tags:
Node Thumbnail

วันนี้ Amazon ฟ้องร้องผู้ขายที่ใช้บัญชีปลอมมารีวิวสินค้าของตนเองถึงสามราย หลังจากที่มีการควบคุมเรื่องรีวิวปลอมมาก่อนหน้านี้ และนี่เป็นครั้งแรกที่เกิดการฟ้องร้องโดยตรงถึงคนขาย

Amazon ระบุว่า รีวิวปลอมแพร่ขยายไปมากกว่า 30% ของรีวิวสินค้าหนึ่งๆ สำหรับกรณีนี้ Amazon จะแบนบัญชีของผู้ถูกฟ้อง รวมถึงเรียกร้องค่าเสียหายเป็นกำไรและค่าธรรมเนียมจากการขายของ Amazon เป็นจำนวนเงินกว่า 25,000 เหรียญฯ (ประมาณเกือบ 9 แสนบาท)

No Description

ที่มา - Techcrunch

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 2 June 2016 - 13:31 #916695
panurat2000's picture

หลังากที่มีการควบคุมเรื่องรีวิวปลอม

หลังาก => หลังจาก

รมถึงเรียกร้องค่าเสียหาย

รมถึง => รวมถึง