Tags:
Node Thumbnail

StarHub หนึ่งในผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของสิงคโปร์ ประกาศลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU: Memorandum of Understanding) ระหว่าง China Mobile บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของจีน และ TrueMove บริษัทโทรคมนาคมของไทย ในการเป็นพันธมิตรร่วมกัน

ตามข้อตกลงนี้ China Mobile จะเป็นเจ้าภาพในความร่วมมือที่จะพัฒนาอุปกรณ์ บริการ โครงข่าย และพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ร่วมกัน ภายใต้นโยบาย One Belt One Road ของทางการจีน โดยซีอีโอของ StarHub ระบุว่าสิงคโปร์จะเป็นจุดศูนย์กลาง รวมถึงเป็นสะพานกลางระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับจีน

ทาง StarHub ระบุเพิ่มว่าจะทำให้ประสบการณ์ในการใช้งานการสื่อสารข้ามแดนเป็นไปอย่างราบรื่นด้วย

ที่มา - Telecom Asia

No Description

Get latest news from Blognone