Tags:
Node Thumbnail

ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุด มีมติเห็นชอบแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ประกอบด้วย

  1. ให้สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการ (Population Information Linkage Center) และทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล (Gate Way) ตามที่ส่วนราชการร้องขอ
  2. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ จัดทำฐานข้อมูลประชาชนของตนเองตามอำนาจหน้าที่ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นดัชนีในการจัดเก็บข้อมูลและมีหน้าที่ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
  3. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ที่มีฐานข้อมูลประชาชนเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง และจัดทำระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูล (Services) เพื่อรองรับการอ่านข้อมูลประชาชน (Read Only) จากระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
  4. ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนปรับปรุงระบบการบริการประชาชนเพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) และเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพื่อเรียกใช้ข้อมูลในการให้บริการประชาชนจากระบบฐานข้อมูลประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ทดแทนการใช้สำเนาเอกสาร

ส่วนเรื่องงบประมาณและระเบียบกฎหมาย ให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปปรับปรุงให้รองรับแนวทางดังกล่าว

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และอาชีพที่อยู่กับส่วนฐานข้อมูลระบบภาษีของกระทรวงการคลัง ยังต้องรอให้กระทรวงมหาดไทยไปหารือร่วมกับกระทรวงการคลังให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี

และให้กรมการปกครองเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดรูปแบบและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) การป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงและปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่กำกับดูแลการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรตามแนวทางดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ

อีกทั้งมอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการในการประสานส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินตามแนวทางดังกล่าว รวมทั้งรับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการด้วย

ที่มา : มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 มีนาคม 2559

Get latest news from Blognone

Comments

By: Kittichok
Contributor
on 16 March 2016 - 01:00 #894014

ความคิดเห็นส่วนตัว (ปนบ่น)
ข่าวนี้น่าจะเป็นหนึ่งในขั้นตอนก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่สำคัญลำดับแรกตอนนี้คือสร้างศีย์หลัก (Primary Key Index) ซึ่งเห็นชอบที่จะใช้เลขประจำตัวประชาชนที่อยู่กับสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
โดยรูปแบบและกการกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูล กระทรวงมหาดไทยต้องไปปรึกษากับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและมีผู้เชื่ยวชาญเรื่องนี้ก่อน (น่าเชื่อว่าเชื่ยวชาญกว่ากระทรวงมหาดไทยแน่นอน) ซึ่งต่อไปน่าจะเป็นรูปแบบมาตรฐานกับระบบส่วนบริการหลายอย่างของรัฐ
ขณะที่ Gate Way ยังไม่เสร็จ ก็ให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นศีย์ในฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงรฎระเบียบและส่วนให้บริการประชาชนให้เตรียมพร้อมที่จะเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งถ้าเชื่อมต่อได้เมื่อไรก็ไม่ต้องถ่ายเอกสารอีก (ขอแสดงความเสียใจแด่ผู้มีอาชีพรับถ่ายเอกสารหน้าหน่วยงาน โปรดเตรียมทางเลือกใหม่ของตัวเองด้วยนะครับ)
ถึงกระนั้น ข้อมูลในส่วนรายได้และอาชีพ แน่นอนว่าเกี่ยวกับภาษีด้วย ยังไม่มีข้อสรุปกับกระทรวงการคลัง ได้แต่หวังว่าจะตกลงกันได้เร็ว ไม่งั้นจะกระทบในส่วนที่ที่ต้องดูคุณสมบัติจากอาชีพหรือรายได้ก่อนดำเนินการ
แม้จะให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ที่เป็นกระทรวงใหญ่ลำดับต้น ๆ ของประเทศ) เป็นผู้ดำเนินงานหลัก แต่ก็ยังน่ากังวลว่าจะสำเร็จเมื่อไรกับการต้องไปสู้รบตบมือกับหน่วยงานต่างกระทรวง ซึ่งแต่ละกระทรวงก็มีระบบของตัวเองกันแล้วทั้งนั้น ...งั้นใช้ ม.44 สิ

By: Kittichok
Contributor
on 16 March 2016 - 01:06 #894015 Reply to:894014

ศีย์ -> คีย์
เมื่อไร edit จะกลับมานะ -///-

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 16 March 2016 - 10:11 #894108
panurat2000's picture

ส่วนเรื่องบประมาณและระเบียบกฎหมาย ให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปปรับปรุงให้รับรองแนวทางดังกล่าว

เรื่องบประมาณ => เรื่องงบประมาณ

ให้รับรอง => ให้รองรับ

By: Kittichok
Contributor
on 16 March 2016 - 12:43 #894198 Reply to:894108

ขอบคุณที่แจ้ง แก้ไขแล้วครับ

By: kswisit
ContributoriPhoneAndroidIn Love
on 16 March 2016 - 13:30 #894210 Reply to:894108

ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุด มีติเห็นชอบ


^
^
that's just my two cents.

By: Kittichok
Contributor
on 16 March 2016 - 14:53 #894247 Reply to:894210

ขอบคุณที่แจ้งครับ แก้ไขแล้ว

By: weerapat
AndroidRed HatWindows
on 16 March 2016 - 14:29 #894235
weerapat's picture

อยากให้เชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด เวลาไปติดต่อราชการจะได้ไม่ต้องใช้เอกสารหรืออะไรให้ยุ่งยากอีกครับ

By: songwut on 16 March 2016 - 16:38 #894295

โยงมันถึงเครดิตบูโรเลยก็ดี

By: jane
AndroidUbuntu
on 16 March 2016 - 21:23 #894369
jane's picture

ว่าแล้วก็แจกวิธีอ่านข้อมูลหน้าบัตร smart card
https://jane.in.th/blog/2016/03/thailand-smartcard-dotnet/
https://jane.in.th/blog/2015/11/thailand-smartcard-python/