Tags:

เวียนกันมาอีกครั้งกับงาน International Open Data Day ที่หน่วยงานไทยหลายแห่ง ร่วมกันจัดงานขึ้นในปีที่แล้ว งานปีนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ตรงข้าม MBK)

กิจกรรมในงานมีทั้งเวทีเสวนาเรื่อง Open Data นำเสนอความคืบหน้าของเว็บไซต์ data.go.th ในรอบปีที่ผ่านมา (ช่วงเช้า) และกิจกรรม Barcamp Bangkok: OpenData (ช่วงบ่าย)

อ่านรายละเอียดของงาน และลงทะเบียนได้ที่ 2016 International Open Data Day and Barcamp Bangkok: OpenData ไม่เสียค่าใช้จ่าย

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 15 February 2016 - 15:20 #884686
panurat2000's picture

ที่หอศิลปวัฒนธธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วัฒนธธรรม => วัฒนธรรม