Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

แนวทางการส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ หรือจดหมายแจ้งข่าว (newsletter) เป็นวิธีที่บริการออนไลน์ส่วนมากนิยมใช้กันเพื่อชักจูงให้ผู้ใช้มาเข้าใช้บริการบ่อยๆ แน่นอนว่าวิธีการแบบนี้ทำให้ผู้ใช้หลายคนเกิดความรำคาญ บางคนถึงขั้นนำอีเมลจำพวกนี้ใส่เข้าไปในอีเมลขยะ ล่าสุดบริการที่ส่งอีเมลแจ้งข่าวบ่อยๆ อย่าง LinkedIn ออกมาประกาศทิศทางใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว

LinkedIn ระบุว่าได้รับแจ้งจากผู้ใช้ว่ามีอีเมลแจ้งข่าวมาจาก LinkedIn จำนวนมาก จึงประกาศแนวทางใหม่เพื่อลดปริมาณอีเมลที่จะส่งไปในอนาคต ด้วยการรวบอีเมลประเภทเดียวกันเข้าเป็นหนึ่งอีเมล เช่นรวมอีเมลแจ้งเตือนเทียบเชิญจากหลายๆ คนเป็นอีเมลเดียว และรวมอัพเดตจากกลุ่มต่างๆ มาเป็นอีเมลเดียว ซึ่งทาง LinkedIn คาดว่าจะลดจำนวนอีเมลทุกๆ 10 อีเมลลงเหลือ 4 อีเมลได้

มาตรการใหม่เริ่มใช้แล้ววันนี้ครับ

ที่มา - LinkedIn

Get latest news from Blognone

Comments

By: btoy
ContributorAndroidWindows
on 28 July 2015 - 17:13 #830343
btoy's picture

เยอะไปจริงๆ


..: เรื่อยไป

By: jetsada4114
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 28 July 2015 - 17:17 #830344
jetsada4114's picture

น่าจะปรับตั้งนานแล้วนะ เยอะมาก

By: sialsialsial on 29 July 2015 - 04:42 #830468
sialsialsial's picture

ต้อง อนุโมธนา สาธุกันเลยทีเดียว