Tags:
Node Thumbnail

โครงการ InVent ซึ่งเป็นโครงการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพของกลุ่มอินทัช ประกาศเข้าลงทุนในบริษัท Playbasis ของประเทศสิงคโปร์ ด้วยมูลค่าลงทุน 2.04 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 52 ล้านบาท ซึ่งอินทัชจะได้หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน 15.35% ของหุ้นทั้งหมดใน Playbasis

Playbasis เป็นบริษัทพัฒนาแพลตฟอร์มแบบเกมมิฟิเคชั่น (Gamification) ซึ่งทำให้ลูกค้าได้นำระบบเกมไปใช้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ในบรรดาผู้ลงทุนกับ Playbasis ก่อนหน้านี้ ก็มี 500 Startups กองทุนชื่อดังรวมอยู่ด้วย

ที่มา: อินทัช และ CrunchBase

Get latest news from Blognone