Tags:
Node Thumbnail

แม้ว่าปัจจุบันผู้นำของสหรัฐอเมริกา จะเป็นคนผิวสี แต่ในสังคมอเมริกัน ปัญหาเรื่องของการเหยียดผิว (racism) ยังคงมีอยู่ (ตัวอย่างเช่น กรณีการประท้วงในเมือง Ferguson มลรัฐ Missouri) ซึ่งทำให้กลุ่มนักวิจัยข้อมูล ตีพิมพ์งานวิจัยที่ระบุถึงการเหยียดผิวในแต่ละพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลการค้นหาจาก Google Search

ในเชิงวิธีการวิจัย งานวิจัยดังกล่าวพัฒนามาจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ของ Seth Stephens-Davidowitz หนึ่งในทีมงานวิจัยชิ้นนี้ (อ่านตัวเต็มได้ที่นี่) ซึ่งผลที่ได้จากงานวิจัย คือแผนที่ซึ่งระบุถึงพื้นที่ของระดับการเหยียดสีผิวในแต่ละรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทของฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือและตอนใต้ของสหรัฐฯ อีกทั้งยังพบว่าอัตราการตายที่เกิดจากความเครียดของคนผิวสีที่อายุมากว่า 25 ปี สัมพันธ์กับการเหยียดสีผิวในแต่ละพื้นที่ด้วย

งานวิจัยชิ้นนี้เปิดให้อ่านได้ฟรี ใครมีแรงพอก็สามารถไปอ่านกันได้ครับ

ที่มา - PLoS ผ่าน Gizmodo

Get latest news from Blognone