Tags:
Node Thumbnail

รัฐบาลออสเตรเลีย โดยกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและปกป้องเขตแดน (DIBP: Department of Immigration and Border Protection) ซึ่งเป็นกระทรวงที่รับผิดชอบด้านการอพยพและย้ายถิ่นฐาน ตลอดจนถึงการขอหนังสือตรวจลงตรา (visa) ในการเดินทางเข้าออสเตรเลีย ประกาศจะใช้ระบบประมวลผล Watson ของ IBM ในการเข้ามาช่วยบริหารจัดการด้านข่าวกรองและประเมินความเสี่ยง

ผู้บริหารของทาง DIBP ระบุว่า การนำเอา Watson เข้ามาใช้งานในครั้งนี้จะช่วยในเรื่องของการจัดการข้อมูล ตลอดจนถึงการบริหารความเสี่ยง (ไม่แน่ใจว่าในองค์กรหรือในเชิงข่าวกรอง) โดยระบุว่าจะให้ Watson ช่วยตรวจจับสัญญาณหรือความเป็นไปได้ต่างๆ ในโลกซึ่งมีข้อมูลจำนวนมากๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ DIBP เองกำลังจะมีกองกำลังปกป้องเขตแดน (Australian Border Force) ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงเอง การได้ Watson เข้ามา อาจจะช่วยทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นได้อย่างสะดวกขึ้น อนึ่ง ออสเตรเลียเองเผชิญหน้ากับปัญหาผู้อพยพอย่างผิดกฎหมายจำนวนมากมานาน โดยเฉพาะที่มาจากทางเรือ ซึ่งในช่วงหลังนี้รัฐบาลออสเตรเลียมีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้น และพยายามปราบปรามการอพยพวิธีนี้อย่างหนักหน่วง ทั้งการเจรจาส่งตัวผู้อพยพไปประเทศอื่น หรือการตั้งกองกำลังพิเศษขึ้นมาตรวจการน่านน้ำเป็นการเฉพาะ

ที่มา - Department of Immigration and Border Protection

Get latest news from Blognone