Tags:
Node Thumbnail

เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ DARPA (Defense Advance Research Project Agency) หรือองค์กรโครงการวิจัยทางความมั่นคงระดับสูง สังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ออกมาระบุว่าได้จัดตั้งโครงการ Brandeis เพื่อวิจัยเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้น

DARPA ระบุว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้การปกป้องข้อมูลส่วนตัวนั้นไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งฝั่งผู้บริโภคที่ไม่มีกลไกที่ดีพอ และฝั่งผู้ให้บริการที่อาจจะไม่ได้ออกมาตรการคุ้มครองที่ดีพอ ซึ่งทาง DARPA ระบุว่า โครงการนี้จะช่วยทำให้ความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ดีขึ้น และทุกคนจะได้ใช้เทคโนโลยีนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา บริษัท หรือหน่วยงานรัฐของสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ชื่อของโครงการดังกล่าวมาจากชื่อของ Louis Dembitz Brandeis ที่เป็นหนึ่งในองค์คณะผู้พิพากษาของศาลฎีกาของรัฐบาลกลางสหรัฐ ที่เป็นหนึ่งในคนเริ่มต้นวางหลักการของ "สิทธิความเป็นส่วนตัว" (The Right to Privacy) ของสหรัฐฯ

ที่มา - DARPA ผ่าน Engadget

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 15 March 2015 - 17:01 #799638
panurat2000's picture

ที่เป็นหนึ่งในองค์คณะผู้พิพากษาของศาลฏีกา

ศาลฏีกา => ศาลฎีกา