Tags:
Node Thumbnail

ที่ประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี Tony Abbott กำลังพยายามผลักดันร่างรัฐบัญญัติการเก็บข้อมูล ซึ่งจะมีผลทำให้บริษัทโทรคมนาคมต้องเก็บข้อมูลการจราจรของการสื่อสารต่างๆ เป็นระยะเวลานาน 2 ปี (ของบ้านเราอยู่ที่ 90 วัน) และเป็นที่แน่นอนว่าถูกต่อต้านอย่างหนักหน่วงจากบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศ รวมถึงกลุ่มที่มองว่าเป็นการคุกคามสิทธิส่วนบุคคล

วันนี้นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลีย ออกมาระบุว่า การเก็บข้อมูลเป็นเรื่องที่จำเป็น โดยเฉพาะในกรณีการกระทำผิดต่อเยาวชน ซึ่งการเก็บข้อมูลนาน 2 ปี จะมีค่าใช้จ่ายเมื่อคำนวณแล้วอยู่ที่ประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 1 หมื่นล้านบาทต่อปี) โดยนาย Tony Abbott ระบุว่า เมื่อเทียบกับขนาดของอุตสาหกรรมและการเติบโตแล้ว ถือเป็นตัวเลขค่าใช้จ่ายเพียง 1% เท่านั้น และแน่นอนว่ารัฐบาลออสเตรเลียเตรียมผลักดันร่างกฎหมายนี้อย่างเต็มที่

ด้านฝ่ายที่เห็นคัดค้านออกมาระบุว่าการประเมินตัวเลขเช่นนี้ เป็นการประเมินแบบเร่งด่วนจนเกินไป และแน่นอนว่าสุ่มเสี่ยงกับความไม่แม่นยำ (inaccurate)

ทั้งนี้ไม่มีรายงานจากข่าวว่านายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียมีท่าทีเกรี้ยวกราดแต่อย่างใด

ที่มา - The Australian

Get latest news from Blognone

Comments

By: aomnaruk
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 18 February 2015 - 10:30 #792197

ผมชอบประโยคสุดท้ายของข่าวมากเลยครับ :P


~ความกลัวทำให้เสื่อม~

By: theephan
iPhone
on 18 February 2015 - 12:45 #792252 Reply to:792197
theephan's picture

1

By: StatusQuo
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 18 February 2015 - 12:01 #792235

จะมีใครออกมาบอกไหมว่า นี่ไงประเทศที่เจริญแล้วก็ยังทำ (ซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้หมายถึงบรรทัดสุดท้าย)

By: ryudia
AndroidWindows
on 18 February 2015 - 11:59 #792236
ryudia's picture

"จะผ่านแล้วจะทำไม"
นาย Tony Abbott ไม่ได้กล่าวไว้ :P

By: jane
AndroidUbuntu
on 18 February 2015 - 13:32 #792264
jane's picture

แหม ... ช่วยส่งเสริมธุรกิจ storage

By: alph501
iPhoneWindowsIn Love
on 18 February 2015 - 13:53 #792271
alph501's picture

นาย Tony Abbott ระบุว่า เมื่อเทียบกับขนาดของอุตสาหกรรมและการเติบโตแล้ว ถือเป็นตัวเลขค่าใช้จ่ายเพียง 1% เท่านั้น

พูดเหมือนจะจ่ายเอง 555