Tags:
Node Thumbnail

Amazon Cloudfront คือผู้ให้บริการ Content Delivery Service รายใหญ่รายหนึ่งที่มีสตาร์ทอัพมากมายใช้บริการ เพื่อช่วยให้ฝั่งผู้ใช้สามารถเข้าถึง content จากภูมิภาคต่างๆได้เร็วขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น การที่เราสามารถดาวน์โหลดรูปภาพ Instagram จากประเทศไทยผ่าน Amazon Cloudfront ของสิงคโปร์ ซึ่งทำให้เร็วกว่าการดาวน์โหลดจากเซิฟเวอร์ในอเมริกาโดยตรง เป็นต้น

โดยในวันนี้ Amazon Cloudfront ได้ประกาศรองรับ HTTP method เพิ่มเติม คือ POST, PUT, DELETE, OPTIONS และ PATCH ซึ่งจะทำให้สามารถใช้พัฒนาประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่มีการตอบสนองต่อผู้ใช้ได้หลายรูปแบบซึ่งรวมถึงการอัพโหลดผ่าน Amazon Cloudfront ได้โดยตรง จากแต่เดิมที่ต้องวางเซิฟเวอร์ไว้ตามภูมิภาคต่างๆ เองเพื่อรองรับการอัพโหลดจากผู้ใช้

หลังการเปลี่ยนแปลงนี้ ค่าบริการของ Amazon Cloudfront ก็ยังคงอยู่ในราคาเดิม คือ ไม่มีขั้นต่ำแต่คิดเอาจากจำนวนของข้อมูลที่ส่งผ่าน Amazon Cloudfront ทั้งหมด เพียงแต่ค่าบริการในการอัพโหลดจะถูกกว่าการดาวน์โหลดสูงสุด 83%

ที่มา: AWS what's new, Amazon Cloudfront

Get latest news from Blognone

Comments

By: modeQ
WriterIn Love
on 16 October 2013 - 19:10 #642932

ต่างๆเอง > ต่างๆ เอง


Writer no.59 เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้

By: wittawasw
ContributorAndroidBlackberryRed Hat
on 16 October 2013 - 22:35 #643001 Reply to:642932

แก้แล้วครับ


@wittawasw