Tags:
Node Thumbnail

กระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศฉบับที่ 4496 (พ.ศ. 2555) เรื่องข้อกำหนดการทำให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ หรือ มอก.2565-2555 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 โดยอ้างอิงกับข้อกำหนด WCAG 2.0 ของ W3C มีจุดประสงค์ให้เนื้อหาของเว็บไซต์สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยทุกคน ซึ่งรวมถึงผู้พิการและผู้สูงอายุให้สามารถรับสื่อข้อมูล ข่าวสาร การใช้บริการ ของเว็บไซต์ได้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ผู้จัดทําเว็บสามารถเอามาตรฐานนี้มาใช้อ้างอิงเพื่อนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาจัดทำเว็บไซต์ให้ผ่านข้อกำหนด และสามารถนำไปใช้เป็นข้อกำหนดคุณสมบัติในการจัดซื้อจัดจ้างได้

ทั้งนี้ ตอนนี้ยังไม่มีการออกพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้มาตรฐานดังกล่าว จึงเป็นมาตรฐานไม่มีผลบังคับใช้ และยังไม่มีข้อปฏิบัติในการขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

ที่มา - ราชกิจจานุเบกษา

ป.ล. ก่อนหน้านี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เคยออกแนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ (TWCAG) และถูกนำไปใช้อ้างอิงก่อนที่มาตรฐานนี้จะประกาศออกมาครับ

Get latest news from Blognone

Comments

By: mk
FounderAndroid
on 6 March 2013 - 08:36 #549044
mk's picture

ต้องมีรายละเอยีดของตัวมาตรฐานหน่อยครับ เช่น ที่มาที่ไปว่าทำไม มอก. ถึงต้องมาออกประกาศฉบับนี้, มันมีผลใช้บังคับกับใครบ้าง, ทำตามแล้วมีประโยชน์อะไรบ้าง

By: Kittichok
Contributor
on 7 March 2013 - 02:30 #549443 Reply to:549044

ขอโทษที่ใช้เวลาหาข้อมูลไปนาน ได้ดำเนินแก้ไขครั้งแรกตามข้อคิดเห็นแล้วครับ

มอก. ย่อมาจาก "มาตรฐานอุตสาหกรรม" ออกโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ครับ

แก้ไข ขอชะลอการขึ้นหน้าข่าวชั่วคราว เนื่องจากยังไม่แน่ใจในเรื่องการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานว่าต้องขออนุญาตเหมือนมาตรฐานอื่นหรือไม่ ผมจะสอบถาม สมอ. วันนี้ก่อนครับ

By: -Rookies-
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 7 March 2013 - 10:02 #549515 Reply to:549443

ข่าวน่าสนใจมากครับ


เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิดนั่นแหละที่ผิด!?!

By: Kittichok
Contributor
on 8 March 2013 - 00:21 #549837 Reply to:549044

วันนี้ได้สอบถาม สมอ. ผ่านเจ้าหน้าที่ห้องสมุด สมอ. เรื่องว่าจะขอนำเครื่องหมาย มอก.2565-2555 นี้ มาใช้แสดงบนเว็บได้อย่างไร เจ้าหน้าที่ได้ตอบว่ามาตรฐานนี้เพิ่งออกมา ยังไม่มีข้อปฏิบัติในการขออนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานดังกล่าว จำเป็นต้องขออีกสักระยะหนึ่ง ทั้งนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุด สมอ. ที่ช่วยพยายามหาข้อมูล (ใช้เวลานานหลายนาที)

ส่วนเนื้อหาข่าว ผมได้แก้ไขเท่าที่คิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วครับ

ป.ล. ตอนแรกโทรสายด่วน สมอ. แต่เจอระบบอัตโนมัติว่าปิดให้บริการ