Tags:
Node Thumbnail

Sequoia Capital บริษัทลงทุนชื่อดังที่มีชื่อเสียงด้านการลงทุนสายเทคโนโลยี เปิดเผยจดหมายที่ส่งให้ผู้ร่วมลงทุน (limited partner) ว่า Sequioa มีการลงทุนในบริษัทคริปโต FTX สองก้อน ก้อนแรกผ่านกองทุน Global Growth Fund III (GGFIII) เป็นเงิน 150 ล้านดอลลาร์ ก้อนที่สองผ่านบริษัทในเครือ SCGE Fund อีก 63.5 ล้านดอลลาร์ เงินรวม 213.5 ล้านดอลลาร์ตอนนี้ถูกตีมูลค่าเป็นศูนย์แล้ว

Sequoia บอกว่าลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว ซึ่งมีทั้งได้ผลเป็นบวกมากๆ และลบมากๆ ซึ่งกรณีของ FTX ถึงแม้ตีมูลค่าเป็นศูนย์ แต่ก็มีผลกระทบต่อภาพรวมการลงทุนของ Sequioa น้อยมาก คิดเป็น 3% ของกองทุน GGFIII และ 1% ของกองทุน SCGE อย่างไรก็ตาม บริษัทระบุว่าจะทำการบ้านให้มากขึ้นต่อไป

No Description

Get latest news from Blognone