Tags:
Node Thumbnail

หลังจากที่ Elon Musk แจ้งกลต. สหรัฐฯ ยืนยันว่าจะซื้อ Twitter ก็ได้ทวิตว่าการซื้อ Twitter เป็นตัวเร่งให้สร้างแอปพลิเคชันที่ Musk เรียกว่า “X, the everything app” ก่อนหน้านี้ยังเคยพูดว่าจะทำให้ Twitter ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

เป็นไปได้ว่าหาก Musk สร้างแอปพลิเคชัน X ขึ้นมาจริง ๆ ก็อาจจะเป็นซุปเปอร์แอปเหมือน WeChat ที่ใช้งานได้ตั้งแต่การเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อการสื่อสารไปจนถึงการเรียกรถ การจองสถานที่ และการชำระเงิน

ก่อนหน้านี้ เมื่อ Musk ถูกถามว่าอยากสร้างโซเชียลมีเดียเป็นของตนเองหรือไม่ เขาก็ตอบแค่ว่า X.com

ที่มา: Bloomberg

Get latest news from Blognone

Comments

By: low_budget_photo on 6 October 2022 - 05:25 #1264227

พอพรุ่งนี้ อีลอนมัส ล้มดีลซื้อ Twitter อีกครั้ง

By: nzing82
AndroidWindows
on 6 October 2022 - 08:36 #1264230

X-OS