Tags:
Node Thumbnail

บริษัทวิจัย Pew Research Center เผยรายงาน 2 ฉบับเรื่องช่องทางการติดตามข่าวสารและการใช้โซเชียลมีเดียในการติดตามข่าว โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างวัยผู้ใหญ่ 12,147 รายในสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายนถึง 21 สิงหาคม โดยวัดระดับความบ่อยของการใช้ 4 ระดับ ได้แก่ บ่อย (Often) บางครั้ง (Sometimes) แทบจะไม่ (Rarely) และ ไม่เคย (Never) พบว่าการใช้บ่อยและใช้บางครั้งรวมกันยังอยู่ที่ 50% เพิ่มขึ้นจากปี 2021 เล็กน้อย แต่อัตราการใช้บ่อยกลับลดลงต่อเนื่อง

รายงานเผยว่า ชาวอเมริกันติดตามข่าวโดยใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในระดับบ่อยหรือบางครั้งมากที่สุด รองลงมาเป็นโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ ตามลำดับ ในระดับตั้งแต่บางครั้งขึ้นไป ผู้ติดตามข่าวผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัลติดตามข่าวจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของสำนักข่าวโดยตรงคิดเป็น 63% รองลงมาใช้ search engine และโซเชียลมีเดียเป็น 60% และ 50% ตามลำดับ

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ผู้ใช้มักใช้ติดตามข่าวเป็นประจำมากที่สุดได้แก่ Facebook ที่คิดเป็น 31% รองลงมาเป็น YouTube 25% และ Twitter 14% ทั้งนี้ Twitter มีสัดส่วนผู้ใช้แอปเพื่อติดตามข่าวมากที่สุด โดย 53% ของผู้ใช้ Twitter ใช้แอปเพื่อติดตามข่าวเป็นประจำ เมื่อมองสัดส่วนของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มต่างๆ แพลตฟอร์มหลักๆ กลับมีสัดส่วนการรับข่าวผ่านแพลตฟอร์มลดลง ยกเว้น TikTok ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ส่วนด้านอายุของผู้ใช้งาน แอปพลิเคชัน Snapchat, TikTok และ Reddit ผู้ที่ใช้ติดตามข่าวเป็นประจำส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี

นอกจากนี้ ผลสำรวจเผยว่าชาวอเมริกัน 82% ใช้อุปกรณ์ดิจิทัล (สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต) เพื่อติดตามข่าวบ่อยในระดับบางครั้งหรือบ่อยซึ่งผู้ติดตามข่าวในระดับบ่อยมี 49% น้อยกว่าปีที่แล้วที่มี 51% ส่วนสัดส่วนผู้ที่ติดตามข่าวจากโทรทัศน์เป็นประจำคิดเป็น 31% ซึ่งน้อยกว่าปี 2021 ที่มีอยู่ 36%

ที่มา: Pew Research Center 1 และ Pew Research Center 2

Get latest news from Blognone