Tags:
Node Thumbnail

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ Bitkub แก้ไขและอนุมัติการนำเหรียญ KUB ของตัวเองเข้ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของตัวเอง (Bitkub Exchange) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ประเด็นนี้เริ่มมาจากวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 Bitkub อนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายของ Bitkub เอง โดยที่เหรียญ KUB มีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับอนุมัติเข้ามาซื้อขายตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ของ Bitkub ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

จากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบว่า Bitkub ให้คะแนนการคัดเลือกเหรียญ KUB ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่เคยได้รับการอนุมัติไว้ โดยเฉพาะการให้คะแนนในเรื่องมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจคในระดับที่ “สูงกว่ามาตรฐานและไม่เคยมีมาก่อน” แต่ไม่ปรากฏหลักฐานและเอกสารที่แสดงให้เห็นว่า เหรียญ KUB มีเทคโนโลยีดังกล่าวอยู่จริง นอกจากนี้ Bitkub ยังให้คะแนนในหัวข้อการระดมทุนและหัวข้อส่วนลด Pre-ICO Sale ที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะของเหรียญ KUB ด้วย

คำสั่งนี้ถือเป็นคำสั่งที่สองของ ก.ล.ต. ต่อ Bitkub ที่ออกมาในวันนี้ (30 มิ.ย.) โดยเมื่อช่วงเย็น มีคำสั่งลงโทษปรับทางแพ่งต่อ Bitkub และ Satang Pro ในประเด็นเรื่องการปั๊มปริมาณซื้อขายเหรียญ

ที่มา - ก.ล.ต.

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: sum0 on 30 June 2022 - 23:41 #1253746

delist?