Tags:
Node Thumbnail

IETF ประกาศ RFC8962 ก่อตั้งตำรวจโปรโตคอลตรวจจับการอิมพลีเมนต์โปรโตคอลผิดมาตรฐาน ทำให้เน็ตเวิร์คทำงานร่วมกันไม่ได้

ตำรวจโปรโตคอลจะรับแจ้งเหตุอิมพลีเมนต์ไม่ตรงมาตรฐานผ่านทาง /dev/null โดยตำรวจเหล่านี้มีอำนาจเข้าถึงเน็ตเวิร์คภายในแม้ไม่ได้เชื่อมต่อกับโลกภายนอก หรือคนในองค์กรเองอาจจะนำเบาะแสมแจ้งก็ได้

เมื่อตำรวจโปรโตคอลสอบสวนแล้วว่ามีความผิดจริง จะแจ้ง IANA ว่าไอพีใดเป็นผู้ละเมิดโปรโตคอล และทุกหน่วยงานที่ได้รับแจ้งจาก IANA จะตั้งไฟร์วอลล์ทิ้งแพ็กเก็ตจากเน็ตเวิร์คนั้นทั้งหมด กลายเป็นการจำคุกเน็ตเวิร์คไม่ให้ติดต่อกับใครในอินเทอร์เน็ตอีก

ที่มา - RFC8962

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 2 April 2021 - 11:27 #1204833
sian's picture

นำเบาะแสมแจ้งก็ได้

นำเบาะแสมาแจ้งก็ได้

By: pepporony
ContributorAndroid
on 2 April 2021 - 11:40 #1204836

THA112 ใครผิดโปรโตคอลโดนตัดจากสังคม :D

By: ketting
Android
on 2 April 2021 - 17:05 #1204887

ตำรวจคำสะกดไม่ต้องตั้งให้ยุ่งยาก