Tags:
Node Thumbnail

Twitter ประกาศแปะป้ายคำเตือนเรื่องวัคซีน COVID-19 ว่าอาจเป็นข้อมูลปลอมหรือชวนให้เข้าใจผิด ลักษณะเดียวกับที่แปะป้ายเตือนใต้ข้อความของ Donald Trump ช่วงก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดี

Twitter ระบุว่าที่ผ่านมาได้ลบข้อความที่มีข้อมูลผิดๆ ของโรค COVID-19 ไปแล้ว 8,400 ข้อความ และเตือนบัญชีไป 11.5 ล้านบัญชี

แนวทางของ Twitter ตอนนี้ใช้วิธีแจ้งเตือนบัญชีที่ทำผิดกฎ แบ่งตามระดับของความผิดซ้ำ เช่น ครั้งแรกจะเตือนอย่างเดียว แต่ถ้าทำผิดครั้งที่สองจะโดนล็อคบัญชี 12 ชั่วโมง ครั้งที่สามอีก 12 ชั่วโมง ครั้งที่สี่ 7 วัน และครั้งที่ห้าจะแบนบัญชีถาวร

ที่มา - Twitter

No Description

Get latest news from Blognone