Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารกลางจีน (People's Bank of China - PBOC) เตรียมเพิ่มมาตรการในกฎหมายต้านการผูกขาดสำหรับอุตสาหกรรมเพย์เมนต์จากบริษัทที่ไม่ใช่ธนาคาร (non-bank payment) อย่างเช่น Alipay หรือ WeChat Pay

ร่างกฎหมายใหม่นี้จะให้อำนาจ PBOC สามารถยื่นเรื่องและทำงานร่วมกันคณะกรรมการต่อต้านการผูกขาดได้ง่ายขึ้น ในการจัดการบริษัทเอกชนที่ใช้อำนาจเหนือตลาด ซึ่งจะเข้าข่ายก็ต่อเมื่อบริษัทใดบริษัทหนึ่งมีส่วนแบ่งตลาดระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิค (ทังเว็บและโมบายล์) เกิน 1/3 หรือ 2 บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันเกินครึ่ง และจะเข้าข่ายผูกขาดเมื่อบริษัทเดียวมีส่วนแบ่งตลาดเกินครึ่ง

ท่าทีของรัฐบาลจีนออกมาในทิศทางเดียวและช่วงเวลาเดียวกับรัฐบาล ที่กำลังเข้ามาจัดการและควบคุมบริษัทฟินเทคเหล่านี้ ไม่ให้มีอำนาจในอุตสาหกรรมมากเกินไป

ที่มา - Nikkei

ภาพจาก Shutterstock

Get latest news from Blognone