Tags:
Node Thumbnail

CD Projekt S.A. บริษัทแม่ของ CD Projekt RED ถูกฟ้องร้องแบบกลุ่มที่ศาลแขวงกลางของแคลิฟอร์เนีย โดยบริษัทกฎหมายที่เป็นตัวแทนผู้ถือหลักทรัพย์ของ CD Projekt และเทรดในตลาดสหรัฐภายใต้ชื่อย่อ OTGLY และ OTGLF

คำฟ้องของการฟ้องร้องครั้งนี้เป็นคำฟ้องเดียวกับที่บริษัทกฎหมาย Rosen Law Firm ยื่นฟ้องเมื่อปลายปีที่แล้ว โดยคำฟ้องครั้งนี้ไม่ได้ระบุรายละเอียดถึงค่าเสียหายที่เรียกร้อง

ตอนนี้ที่มีข่าวว่า CD Projekt อาจถูกฟ้องเพิ่มอีกก็มี จากนักลงทุนโปแลนด์ และถูกสอบสวนจากหน่วยงานการค้าโปแลนด์

ที่มา - CD Projekt

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 20 January 2021 - 10:31 #1195175
panurat2000's picture

คำฟ้องของการฟ้องร้องครั้งเดียวเป็นคำฟ้องเดียวกับที่บริษัทกฎหมาย Rosen Law Firm ยื่นฟ้องเมื่อปลายปีที่แล้ว

คำฟ้องของการฟ้องร้องครั้งเดียวเป็นคำฟ้องเดียวกับ ?