Tags:
Node Thumbnail

นอกจากขายชุดล้อแยกแล้ว แอปเปิลยังอัพเดตรายละเอียด Mac Pro โดยสามารถเลือกการ์ดจอเป็น Radeon Pro W5700X ได้แล้ว จากเดิมที่มีตัวเลือกคือ Radeon Pro 580X (ค่าเริ่มต้น) และ Radeon Pro Vega II ที่ราคาค่อนข้างสูง ทำให้ W5700X เป็นตัวเลือกตรงกลาง

ราคาที่ต้องจ่ายเพิ่มหากเลือกเป็น Radeon Pro W5700X พร้อมแรม GDDR6 16GB อยู่ที่ 21,000 บาท หากเลือกสองตัวจะจ่ายเพิ่ม 56,000 บาท

แอปเปิลยังขายโมดูล MPX แยกของ Radeon Pro W5700X ด้วย ในราคาชุดละ 35,000 บาท

ที่มา: MacRumors

alt="Radeon Pro W5700X"

Get latest news from Blognone