Tags:
Node Thumbnail

ในะระยะหลังประเด็นที่ว่าด้วยบริษัทไอทีให้คนมานั่งฟังเสียงพูดของผู้ใช้งาน กลายเป็นข่าวออกมาไล่เลี่ยกัน จนนำมาสู่ความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว ล่าสุด Google ระบุว่านโยบายการใช้งาน Google Assistant คือจะไม่เก็บข้อมูลเสียงเป็นค่าเริ่มต้น

แต่ผู้ใช้ยังคงสามารถ opt-in ให้ Google เก็บเสียงการใช้งานเพื่อให้ Google Assistant คุ้นเคยกับเสียงผู้ใช้มากขึ้นได้ในตัวเลือก Voice & Audio Activity (VAA) รวมถึงจะเน้นให้เห็นด้วยว่า หากเลือก opt-in แล้วจะมีคนนั่งฟังเสียง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ AI โดย Google จะลบข้อมฺูลเสียงของเราที่เก็บไว้นานเกิน 2-3 เดือนด้วย (a few months) และยืนยันว่าเป็นข้อมูลเสียงที่ไม่มีการเชื่อมโยงกับตัวผู้ใช้

Google ยืนยันว่ามีข้อมูลเสียงที่เลือก opt-in เพียง 0.2% เท่านั้น และกรณีที่เป็นผู้ใช้ Google Assistant เดิมอยู่แล้ว ผู้ใช้งานจะต้องยืนยันในหน้า VAA อีกครั้งก่อน Google จึงจะเก็บข้อมูลเสียงและผ่านกระบวนการที่ให้คนมานั่งฟัง

ที่มา - Google Blog

Get latest news from Blognone