Tags:
Node Thumbnail

เมืองซานฟรานซิสโกออกระเบียบการใช้เทคโนโลยีติดตามบุคคล (surveillance technology) บังคับให้หน่วยงานรัฐภายใต้การดูแลของเมืองทั้งหมดรวมถึงตำรวจ ต้องมาขออนุญาตใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ และผ่านกระบวนนการอนุญาตที่ชัดเจนขึ้น

การใช้เทคโนโลยีในประกาศนี้บังคับไว้กว้างขวาง ตั้งแต่ กล้องวงจรปิด, ระบบอ่านป้ายทะเบียน, ระบบจดจำใบหน้า, กล้องติดตัวเจ้าหน้าที่ (body camera), การเก็บดีเอ็นเอ, ข้อมูลชีวมิติอื่นๆ, ไมโครโฟนจับตำแหน่งเสียงปืน, และระบบจับตำแหน่งโทรศัพท์ด้วยการจำลองเสาสัญญาณโทรศัพท์

ประกาศนี้ไม่ได้ห้ามใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ แต่เพิ่มกระบวนการและความรับผิดชอบในการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้เพิ่มเติม โดยกระบวนการระบุไว้ในเอกสาร Surveillance Technology Policy เริ่มตั้งแต่การจัดทำประชาพิจารณ์, ขออนุมัติจากกรรมการเมือง และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็ต้องทำรายงานประจำปีรายงานถึงผลกระทบและประสิทธิภาพในการลดอาชญากรรมของเทคโนโลยีเหล่านั้น

ประกาศนี้มีผลเฉพาะหน่วยงานภายใต้กำกับของเมืองเท่านั้น หน่วยงานรัฐบาลกลางเช่นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินไม่ได้รับผลกระทบจากประกาศนี้

ระบบที่ทำงานอยู่ก่อนแล้วต้องรวบรวมส่งกรรมการเมืองภายใน 60 วันนับจากนี้

ที่มา - The Register

No Description

ภาพโดย Pexels

Get latest news from Blognone

Comments

By: whitebigbird
Contributor
on 15 May 2019 - 16:18 #1109867
whitebigbird's picture

ผมบอกในข่าวเก่าๆ แล้วว่ามันต้องมา จะมาแบบสุภาพ หรือแบบหยาบๆ ยังไงก็มา

By: illuminator
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 16 May 2019 - 10:32 #1109942
illuminator's picture

CTOS กำลังจะกลายเป็นจริงหรือนี่


The softest water wears down the hardest rock.