Tags:
Node Thumbnail

ก่อนหน้านี้ Gmail เพิ่มฟีเจอร์ใหม่มากมาย หนึ่งในนั้นคือ Smart Reply ล่าสุด Google ประกาศในงาน Google I/O ว่าจะใช้ AI เข้ามาช่วยเขียนอีเมลให้ด้วย ในชื่อฟีเจอร์ว่า Smart Compose

ในระหว่างเขียน AI จะช่วยแนะนำคำ วลี ที่สามารถใช้ในการเขียนอีเมลได้ เมื่อต้องการใช้คำที่ระบบแนะนำมาให้ก็สามารถกดได้ภายในครั้งเดียว ช่วยให้เขียนอีเมลเร็วขึ้น และแก้ไขเรื่องการใช้ไวยากรณ์ผิดได้ AI ยังรับรู้สภาพแวดล้อมอื่นๆ เช่น ถ้าวันที่เขียนอีเมลเป็นวันศุกร์ ระบบจะแนะนำคำว่า “Have a great weekend!” มาให้ เป็นต้น

ฟีเจอร์ใหม่ใช้ได้ช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ที่มา - The Verge

Get latest news from Blognone

Comments

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 9 May 2018 - 01:02 #1048425
hisoft's picture

ใช้ตำที่ระบบ

ตำ => คำ

เขียนิีเมล

นิีเมล => นอีเมล