Tags:
Node Thumbnail

สหรัฐอเมริกาเสนอปรับเกณฑ์การขอวีซ่าเข้าประเทศใหม่ โดยผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องกรอกข้อมูลโซเชียลมีเดียของตัวเองด้วย

การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลในแบบฟอร์มการขอวีซ่า (สำหรับคนทั่วไปคือ DS-160 ที่กรอกผ่านอินเทอร์เน็ต) จะมีคำถามเพิ่มเติมดังนี้

  • หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานในรอบ 5 ที่ผ่านมา
  • อีเมลที่ใช้งานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
  • บัญชีโซเชียลมีเดียที่ใช้งานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (ทางการสหรัฐจะกำหนดชื่อแพลตฟอร์มที่ถามในภายหลัง)
  • การเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้ สหรัฐเริ่มเก็บข้อมูลเหล่านี้แล้ว แต่เฉพาะกับกลุ่มที่ถูกเฝ้าระวังพิเศษ (เช่น เคยเดินทางไปยังประเทศที่มีกลุ่มก่อการร้าย) ประมาณ 65,000 คนต่อปี แต่กฎใหม่จะมีผลกับผู้ขอวีซ่าทุกรายประมาณ 15 ล้านคนต่อปีด้วย

ตอนนี้สถานะของกฎใหม่ยังอยู่ระหว่างการฟังความคิดเห็นสาธารณะนาน 60 วัน - รายละเอียด

ที่มา - AP, Engadget

No Description

ภาพจาก State.gov

Get latest news from Blognone

Comments

By: Niiskandar
ContributorAndroidWindows
on 31 March 2018 - 11:48 #1041529
Niiskandar's picture

แล้วถ้าไม่มีใช้ หรือไม่ได้ post อะไร​มา​เป็น​ปีแล้ว จะขอผ่านมั้ยอ่ะ


ทดลองติดตั้ง 3 OS | Windows Ubuntu Android

By: TheOne
iPhoneWindows Phone
on 31 March 2018 - 19:05 #1041583
TheOne's picture

อ่าว .. Un-social media จะกรอกยังไงน้า? ไม่เล่นทั้ง Facebook Twitter Instagram จะใส่ myspace (social ที่ใช้งานล่าสุด) ก็เกิน 5 ปีละ ?

By: gift099
Windows PhoneAndroidWindowsIn Love
on 31 March 2018 - 20:22 #1041590

ถ้าทาง จนท เช็คแล้ว เคยมีด่าอเมริกา จะมีผลกับการพิจารณา visa ไม๊?