Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยชาวเยอรมัน Gerhard Ertl ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีไป จากผลงานวิจัยเรื่อง ปฏิกิริยาของสารเคมีต่อพื้นผิวของแข็ง ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมว่า มลพิษทำลายชั้นโอโซนอย่างไร

โดยงานของนักวิจัยท่านนี้จะเป็นการนำให้คนมาสนใจการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งทำให้ไม่ก่อเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา - CNN.com, Nytimes.com

หมายเหตุ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในงานด้านเคมี ถ้าท่านใดเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ได้รับรางวัลโนเบลครั้งนี้จะช่วยชี้แจงเพิ่มเติมจะดีมากครับ

ปล. การมีอายุยืนจนถึงได้รับรางวัลโนเบลยากกว่าการที่จะได้รับรางวัลโนเบล

Get latest news from Blognone

Comments

By: obtheair on 11 October 2007 - 12:16 #33202

ชื่อประเทศคือ "เยอรมนี" ส่วนคำเรียกภาษาและประชากรคือ "เยอรมัน" ครับ คำว่าเยอรมันนีไม่มีในสารบบ ในที่นี้ต้องใช้คำว่า "เยอรมัน" ครับ

By: molek
WriteriPhoneWindows Phone
on 11 October 2007 - 12:20 #33203 Reply to:33202
molek's picture

ขอบคุณครับ -------------------------------------------------------------------------- Please go to My site at molecularck.wordpress.com


http://www.digimolek.com