Tags:
Node Thumbnail

หลาย ๆ คนคงจำภาษา Xtend กันไม่ได้ ภาษา Xtend เป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิ Eclipse โดยมีเป้าหมายให้ Java ดูน่าใช้งานมากขึ้น โดยมีลักษณะเด่นอยู่ที่ตัวโค๊ดจะถูกแปลให้อยู่ในรูปของโค๊ดภาษา Java ก่อนที่จะถูกแปลให้เป็น Java bytecode อีกทีหนึ่ง ซึ่งต่า