Tags:
Node Thumbnail

กระทรวงไอซีที กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมกับมูลนิธิ Internet Society (ISOC) ร่วมกันจัดกิจกรรม INET Bangkok 2013 ขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 7-8 มิถุนายนนี้

จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมก็คือการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับฟังเสวนาวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการและบทบาทของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศและผลักดันให้เกิดการรวมตัวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้อินเทอร์เน็ต ทั้งจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาอินเตอร์เน็ตของประเทศไทยหลังจากจบกิจกรรม