Tags:
Node Thumbnail

Omise ผู้ให้บริการ payment gateway ลงนามความตกลงกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA เพื่อเข้ามาช่วยพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัล ในโครงการ National Digital ID

ผมสอบถามช้อมูลเพิ่มเติมของข้อตกลงนี้ไปยังคุณนฤดม รุ่งศิริวงศ์ หนึ่งในทีมเทคนิคของโครงการ National Digital ID ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทาง Omise จะเข้ามาช่วย ETDA พัฒนา Federated Proxy ที่เป็นความรับผิดชอบของ ETDA ตามเอกสาร whitepaper ของโครงการ

นอกจากช่วยพัฒนา Federated Proxy แล้ว ทาง Omise ประกาศจะเป็นผู้ให้บริการยืนยันตัวตน (Identity Provider - IdP) รายแรกที่เชื่อมต่อผ่านตัว Federated Proxy

ที่มา - ETDA

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: pd2002 on 19 February 2018 - 19:23 #1034512

สมัครยากมากครับ omise ...

By: teamzababy
Windows PhoneUbuntuWindows
on 19 February 2018 - 21:33 #1034522 Reply to:1034512

รายเล็กๆ ก็แบบนี้แหละครับ สมัครยาก ติดต่อยาก ส่งเรื่องไปเงียบ
ตอนนี้แนะนำ Tree Pay เลย

By: akebin on 19 February 2018 - 21:27 #1034520
akebin's picture

สอบถามช้อมูลเพิ่มเติม --> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม