Tags:
Node Thumbnail

Google เผยแพร่รายงานสิ่งแวดล้อมอันประกอบด้วยข้อมูลจากโปรแกรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของ Google โดย Google ระบุว่าเป็นบริษัทที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral Company มาสิบปีแล้ว และรายงานฉบับนี้คือการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 2007 - 2016

No Description
ภาพจาก Google Blog

ผลการรายงานที่สำคัญ เช่น

  • ศูนย์ข้อมูลของ Google ใช้พลังงานน้อยกว่าศูนย์ข้อมูลทั่วไป 50%
  • ศูนย์ข้อมูลการดำเนินงาน 6 แห่งของ Google ประสบความสำเร็จในการฝังกลบสิ่งปฏิกูล
  • 36% ของเซิร์ฟเวอร์ Google เป็นเครื่องจักรที่นำกลับมาใช้ใหม่
  • Google กำลังจะเป็นบริษัทใช้พลังงานทดแทนเต็มที่ 100% ในปีนี้
  • มีการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนตั้งแต่ปี 2010 ประมาณ 2.5 พันล้านเหรียญ โดยมีกำลังการผลิตรวม 3.7 GW
  • การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศเป็นศูนย์
  • พื้นที่สำนักงาน 865,000 ตารางเมตรของ Google ได้รับการรับรองด้านการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม (LEED)
  • ธุรกิจที่เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ G Suite เช่น Gmail, Calendar, Doc, Drive และ Meet พบว่ามีการใช้พลังงานทางไอทีและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 85%

ที่มา - Environmental sustainability at Google

Get latest news from Blognone