Tags:
Node Thumbnail

Microsoft เซ็นสัญญากับ GE ว่าทางบริษัทจะซื้อพลังงานลมจากบริษัทภายใต้ฟาร์มกังหันลมกำลังการผลิต 37 เมกะวัตต์ Tullahennel ที่ County Kerry ประเทศไอร์แลนด์ทั้งหมด 100% เป็นระยะเวลา 15 ปี ซึ่งสัญญานี้ Microsoft และ GE จะร่วมพัฒนาแบตเตอรี่ติดไว้ที่กังหันลมทุกตัวเพื่อเก็บพลังงานส่วนเกินและป้อนให้ grid เพื่อรักษาเสถียรภาพของพลังงาน

พลังงานที่ได้นี้ Microsoft จะนำมาสนับสนุนศูนย์ข้อมูลเพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการบริการคลาวด์ในไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นไปตามแผนการของ Microsoft ที่จะเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทน 50% ในศูนย์ข้อมูลให้ได้ในปี 2018

นอกจากนี้ Microsoft จะรับไลเซนส์การจัดส่งพลังงานในไอร์แลนด์จาก GE ด้วย เพื่อให้ทางบริษัทสามารถลงทุนในด้านพลังงานทดแทนในไอร์แลนด์เพิ่มเติมได้ง่ายขึ้น ซึ่ง Microsoft จะให้ ElectroRoute บริษัทค้าพลังงานของไอร์แลนด์เป็นผู้ค้าพลังงานของบริษัท

ที่มา - Microsoft, TechCrunch

No Description

ภาพจาก Pixabay ภายใต้สัญญา CC0 Creative Commons

Get latest news from Blognone

Comments

By: arjin
WriteriPhoneWindows
on 10 October 2017 - 09:34 #1012596
arjin's picture

ลืมปิดลิงก์

By: nutmos
WriteriPhoneUbuntuWindows
on 10 October 2017 - 10:06 #1012604 Reply to:1012596

ขอบคุณครับ /\

By: topty
Contributor
on 10 October 2017 - 19:51 #1012691 Reply to:1012604

ซึ่งเป็นไปตามแผนการของ

แผนการ => แผนการ