Tags:
Node Thumbnail

รัฐบาลซาอุดิอาระเบียเตรียมยกเลิกแบนการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งบริการโทรศัพท์ด้วยเสียงและวิดีโอออนไลน์ที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐบาล จะอนุญาตให้ใช้งานได้หลังเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นของซาอุฯ

ซาอุฯ แบนการใช้งานโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่ปี 2013 เนื่องจากกังวลด้านความปลอดภัยในการสื่อสารเพราะทำการมอนิเตอร์ยาก โดยเฉพาะนักเคลื่อนไหวและกลุ่มติดอาวุธ โดยการเปิดให้ใช้โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตจะช่วยลดค่าดำเนินการและเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันซาอุฯ กำลังสนับสนุนการตั้งบริษัทเทคโนโลยีภายในประเทศ โดยความเคลื่อนสำคัญไหวก่อนหน้านี้ของรัฐบาลซาอุคือการร่วมกับ SoftBank ตั้งกองทุนเทคโนโลยีขนาดมหึมา

ฝั่งผู้ได้รับผลกระทบเชิงรายได้ในครั้งนี้คงจะเป็นบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์รายใหญ่ของซาอุฯ ทั้งสามคือ Saudi Telecom, Etihad Etisalat และ Zain Saudi เนื่องจากบริษัททั้งสามได้เงินจากบริการโทรศัพท์ข้ามประเทศนับล้านจากคนต่างชาติที่อาศัยในซาอุฯ โดยผลประกอบการด้านนี้อาจลดลง 6-7% หลังปลดแบน

ที่มา - Reuters

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 21 September 2017 - 00:24 #1008861
panurat2000's picture

เนื่องจากบริษัททั้งสามได้เงินจากบริการโทรศัพท์ข้ามประเทศนับล้านจากคนต่างชาติที่อาศัยในซาอุฯ

ได้เงินจากบริการโทรศัพท์ข้ามประเทศนับล้านจากคนต่างชาติที่อาศัยในซาอุฯ => ได้เงินจากบริการโทรศัพท์ข้ามประเทศจากคนต่างชาตินับล้านที่อาศัยในซาอุฯ