Tags:
Node Thumbnail

PayPal ได้เข้าซื้อ Swift Financial สำเร็จแล้ว และจากนี้จะนำเทคโนโลยีจากบริษัทที่เข้าซื้อมารวมเข้ากับบริการ PayPal ในปีหน้า โดยตอนนี้พนักงานจาก Swift Financial จะเข้ามาทำงานในหน่วย Business Financing Solutions ของ PayPal

Swift Financial นั้นเป็นบริษัทที่ให้เงินกู้หรือวงเงินล่วงหน้าสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ก่อตั้งในปี 2016 ซึ่งการเข้าซื้อบริษัทในครั้งนี้จะทำให้ PayPal สามารถให้เงินกู้ยืมกับธุรกิจขนาดเล็กที่พึ่งพา PayPal เพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

นอกจาก PayPal ที่เตรียมลงมาเล่นในตลาดเงินให้กู้ยืมอย่างจริงจังแล้ว ฝั่ง Square ก็ได้ขอใบอนุญาตทำธุรกิจธนาคารแล้วเช่นกัน

ที่มา - PayPal

Get latest news from Blognone