Tags:
Node Thumbnail

Amazon รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2/2017 รายได้เพิ่มขึ้น 25% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน อยู่ที่ 37,955 ล้านดอลลาร์ และมีกำไรสุทธิ 197 ล้านดอลลาร์ ลดลงจากช่วงเดียวกันในปีก่อนที่ 857 ล้านดอลลาร์

กำไรที่ลดลงมากของ Amazon มาจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสูง ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายการตลาด, ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและเนื้อหา ตลอดจนค่าใช้จ่ายของ Fulfillment

AWS ยังคงเป็นธุรกิจที่ทำเงินและกำไรให้ Amazon ต่อเนื่อง ไตรมาสนี้รายได้เพิ่มขึ้น 42% เป็น 4,100 ล้านดอลลาร์ และมีกำไรส่วนนี้ 916 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตยังคงมีแนวโน้มลดลง (3 ไตรมาสก่อนหน้านี้โต 43%, 47% และ 55% ตามลำดับ)

ที่มา: Amazon และ Business Insider

alt="Amazon"

Get latest news from Blognone

Comments

By: tekkasit
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 28 July 2017 - 07:05 #1000131
tekkasit's picture

ลำดับ

By: arjin
WriteriPhoneWindows
on 28 July 2017 - 07:14 #1000132 Reply to:1000131
arjin's picture

ขอบคุณครับ แก้ไขแล้ว