Tags:
Node Thumbnail

งานสัมมนา Thailand Cybersecurity Week 2017 นี้ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้คนไทยพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เผย ภัยคุกคามไซเบอร์มีอัตราขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกรณีมัลแวร์เรียกค่าไถ่ ที่กำลังแพร่ระบาดทั่วโลกหรือ WannaCry เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ตามด้วย Petya ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้

No Description

การจัดสัมมนาครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของ Cybersecurity เพื่อร่วมมือกันในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง

No Description
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

ด้านดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นั้น จะมีการรวมกลุ่มเพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น กลุ่มเดียวกันมีธุรกิจเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างสม่ำเสมอ

No Description
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สถิติการรับมือภัยคุกคามของไทยเซิร์ต (ThaiCERT) ปี 2559 ได้รับแจ้งเหตุและประสานงานรับมือภัยคุกคามทั้งสิ้น 3,798 ครั้ง แบ่งเป็นภัยคุกคามที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือมัลแวร์ (Malicious code) การบุกรุกระบบ (Intrusions) และการฉ้อโกง (Fraud)

งาน Thailand Cybersecurity Week 2017 มีการมอบรางวัล Cybersecurity Excellence Award แบ่งเป็นสองประเภทคือ

รางวัลประเภทบุคคล จำนวน 2 รางวัล มอบให้บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม สละเวลา อุทิศตน เพื่อสร้างนวัตกรรม และเครือข่าย เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย

 • ดร.ชาญวิทย์ แก้วกสิ
 • ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์

และ Honorable Mention จำนวน 3 รางวัล มอบให้บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจสม่ำเสมอ

 • พล.ต.ต. ศิริพงษ์ ติมุลา
 • นายณัฐ พยงค์ศรี
 • นางสาวศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล

รางวัลประเภทองค์กร จำนวน 7 รางวัล
รางวัล Cybersecurity Public-Private Cooperation จำนวน 4 รางวัล

 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • สมาคมธนาคารไทย

รางวัล Cybersecurity Human Capacity Development จำนวน 1 รางวัล

 • สมาคมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

รางวัล Cybersecurity Awareness จำนวน 2 รางวัล มอบให้สื่อมวลชนที่เสนอข่าว Cybersecurity อย่างต่อเนื่อง

 • บริษัท บล็อกนัน จำกัด (Blognone Co.,Ltd.)
 • องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

รางวัล Honorable Mention จำนวน 2 รางวัล เป็นกำลังใจในการทำงานช่วยเหลือประชาชนรับมือภัยคุกคามไซเบอร์

 • กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Get latest news from Blognone

Comments

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 28 June 2017 - 13:11 #995520

สุดยอดไปเลยครับ แผล่บๆ

By: FutureLifePlus
iPhoneAndroid
on 28 June 2017 - 15:15 #995557

องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย น่าจะเป็น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รึเปล่า ??

By: neogravity
ContributorAndroidUbuntu
on 29 June 2017 - 08:59 #995702

ยินดีด้วยครับ