Tags:
Node Thumbnail

วันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) หรือร่างแก้ไข พ.ร.บ.กสทช. ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ คะแนน 197-0 งดออกเสียง 2 เสียง

สาเหตุที่ต้องแก้ไข พ.ร.บ.กสทช. ก่อนหน้านี้คือ กสทช.มีปัญหาเรื่องการจัดประมูลคลื่นความถี่และการใช้จ่ายงบประมาณ จึงแก้ไข พ.ร.บ.โดยมีเนื้อหาลดความเป็นอิสระของ กสทช. ให้อยู่ภายใต้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นกระทรวงตั้งใหม่มาทำหน้าที่วางแผนระดับชาติเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัล ตัดโอกาสการกำหนดนโยบาย และต้องเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นก่อน

ตามที่ ilaw ระบุเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งตามหลักการเป็นสมบัติสาธารณะ แต่ในร่างแก้ไข มีการแก้หลักการของคลื่นความถี่เป็น "คลื่นความถี่เป็นสมบัติของชาติ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน" อาจเปิดช่องให้กองทัพอ้างประโยชน์ของชาติมาจัดการคลื่นความถี่ได้

ด้านที่มา กสทช. ในร่างแก้ไข ยกเลิกวิธีการคัดเลือกกันเองขององค์กรภาคประชาสังคมทั้งหมด เหลือเพียงวิธีการสรรหาโดยคณะกรรมการเท่านั้น ประกอบด้วย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
กรรมการป.ป.ช. กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเปิดรับสมัครให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ คณะกรรมการสรรหาคัดผู้สมัครเหลือ 14 คน และส่งให้วุฒิสภาเป็นผู้คัดเลือกเหลือ 7 คน

ในร่างแก้ไข พ.ร.บ.กสทช.เพิ่มมาตรการควบคุมการใช้จ่ายของ กสทช. เช่น ในมาตรา 69 วรรคสี่ กำหนดว่า หาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พบการใช้จ่ายเงินของ กสทช. ที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควร ให้แจ้งให้ กสทช.ปรับปรุงแก้ไข และหาก กสทช. ไม่ปฏิบัติตามอาจรายงานวุฒิสภาเพื่อดำเนินการถอดถอนต่อไปได้ และในมาตรา 22 วรรคสอง เรื่องมติของวุฒิสภาที่จะถอดถอนกรรมการกสทช. จากเดิมที่ต้องใช้มติ 2 ใน 3 แก้เป็น มติ 3 ใน 5

No Description

ที่มา - iLaw

Get latest news from Blognone

Comments

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 9 April 2017 - 13:45 #979142
McKay's picture

พิมพ์ผิดครับ

เพิ่มมาตรการควบคุมการใช้จ่ายของ กสทช. g=jo

เฮ้ออ..ถอยหลังลงเรื่อยๆสินะ


In Soviet Warcraft, Argus comes to you.

By: panther
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 9 April 2017 - 14:39 #979147
panther's picture

สนช เข้าประชุมกี่คนครับเนี้ยวันนี้ :3

By: oRicHalZiNe
iPhone
on 9 April 2017 - 19:59 #979164 Reply to:979147

+1
หลังจากข่าวมาไม่ครบนี่ อ่านเจอ สนช. ลงเสียงทีไร คิดเรื่องนี้เลยครับ

By: -Rookies-
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 9 April 2017 - 15:10 #979149

นึกว่าจะไม่มใครลงข่าวนี้ละ เห็นจาก iLaw มาก่อนละ ได้แต่ทอดถอนใจ กอดคลื่นไว้แน่นเช่นเคย...


เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิดนั่นแหละที่ผิด!?!

By: darkfaty
AndroidWindows
on 9 April 2017 - 17:53 #979155
darkfaty's picture

ขนาดอิสระยังทำตามใบสั่ง ถ้าไม่อิสระนี้จะขนาดไหนนะ

By: PokkyBN
Windows PhoneAndroidWindows
on 9 April 2017 - 18:31 #979161
PokkyBN's picture

สนช.เป็นใคร? มาจากวิธีไหน? ทำไมต้องทำตาม?

By: pd2002 on 9 April 2017 - 19:33 #979163 Reply to:979161

แล้วประชาชนตัวเล็กๆทำอะไรได้ครับ?

By: Hadakung
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 9 April 2017 - 22:27 #979167

อ่านเสร็จแล้วนึกถึงคำกล่าวที่ว่า Great liars are also great magicians. เราจะทำตามสัญญา~~~~

By: ash_to_ash
AndroidWindows
on 9 April 2017 - 22:35 #979168

ผมมองว่าเป็นการลดบทบาทขององค์กรอิสระ
ให้เป็นองค์กรที่ขึ้นตรงต่อรัฐอีกองค์กรนึงก็ขอไม่คอมเม้นท์อะไร
แต่ก็อีกเช่นเคย....คนที่มาคัดเลือก คกก.
และควบคุมมันยังมีข้อกังขาอยู๋ในหลายๆด้าน

By: thanyadol
iPhone
on 10 April 2017 - 04:12 #979178

กกต กสทช ศรธณ องกรอิสระเยอะไปหมด อิสระจริงป่าวนะ เห็นกันอยู่ชัดๆ