Tags:
Node Thumbnail

ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560 ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ E-Tax Invoice by Email พ.ศ. 2560 โดยระเบียบดังกล่าวกำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560

ระบบ e-tax Invoice by Email เป็นระบบที่กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สพธอ.) และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ "ที่ได้รับอนุญาต" สามารถจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับการประทับตราเวลา (Time Stamp) ผ่านระบบกลางของ สพธอ. โดยกำหนดรูปแบบของไฟล์ที่ใช้ในการออกใบกำกับภาษีไว้ 3 กลุ่มคือ Microsoft Word (.doc และ .docx) Microsoft Excel (.xls และ .xlsx) และ .pdf

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องเพื่อใช้งานในระบบนี้ต่ออธิบดีกรมสรรพากร จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้พึงประเมินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปีภาษี นับตั้งแต่ปีภาษี 2558 หรือเป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีรายได้ต่อรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
  2. ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติให้จัดทํา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทํา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๕
  3. ไม่มีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงภาษี และไม่มีประวัติการออกหรือใช้ใบกํากับภาษีปลอมหรือใบกํากับภาษีที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

No Description

ผลจากการที่กรมสรรพากรออกระเบียบฉบับนี้ จะทำให้ผู้ประกอบการ SME และ Startup สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิคส์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จากเดิมที่ระเบียบกรมสรรพากร พ.ศ. 2555 ได้อนุญาตให้แต่เฉพาะกิจการที่มีทุนจดทะเบียนเกิน 10 ล้านบาทและมีความน่าเชื่อถือสูงเท่านั้น ที่สามารถยื่นคำร้องเพื่อจัดทํา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชำระเงินอิเล็คทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-payment) ซึ่งเป็นแนวนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

สำหรับใครที่สนใจยื่นคำร้องเพื่อใช้งานระบบ E-Tax Invoice by Email สามารถยื่นคำร้องได้ ที่นี่ ค่ะ

ที่มา- ราชกิจจานุเบกษา

Get latest news from Blognone

Comments

By: whitebigbird
Contributor
on 28 March 2017 - 08:54 #977276
whitebigbird's picture

ช่วงนี้เห็นเพื่อนๆ วิ่งตามใบกำกับภาษีจากห้างต่างๆ กันเพลิดเพลินเลยครับ

By: NiNeMarK
AndroidWindows
on 28 March 2017 - 09:15 #977279

เห็นข่าวบางประเทศ free VAT เมื่อซื้อสินค้าออนไลน์

By: itpcc
ContributoriPhoneRed HatUbuntu
on 28 March 2017 - 11:01 #977294
itpcc's picture

เสริมเรื่องประเภทไฟล์ในระบบนะครับ

การจัดเตรียมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง ที่ได้กระทําตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ผู้ออกใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จะต้องบันทึกให้อยู่ในรูปของ PDF/A-๓ เท่านั้น


บล็อกส่วนตัวที่อัพเดตตามอารมณ์และความขยัน :P

By: connecorn on 28 March 2017 - 12:37 #977306
connecorn's picture

สมควรทำนานแล้วจริงๆ...แต่บางอย่างไม่ควร VAT ด้วยซ้ำ

By: pessimist
ContributorAndroid
on 29 March 2017 - 17:34 #977501

ช่วยได้เยอะเลยครับ


My Blog