Tags:
Node Thumbnail

สพธอ. เผยแพร่ "ร่าง ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติสำหรับการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการ" ซึ่งมีรายละเอียดว่าด้วยกรรมวิธีในการระงับการทำให้แพร่หลาย (บล็อก) ซึ่งข้อมูล

ข้อสังเกตของร่างประกาศฉบับนี้ อยู่ที่วรรคที่สามและสี่ ของข้อสี่ ซึ่งกล่าวว่า

ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมจัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและเพื่อให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเอง โดยอาจเชื่อมโยงระบบดังกล่าวเข้ากับระบบการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการในแต่ละรายโดยความยินยอมของผู้ให้บริการก็ได้ แต่ระบบเช่นว่านั้นจะต้องไม่สร้างภาระหรือไปรบกวนหรือส่งผลกระทบกระเทือนต่อผู้ให้บริการและสิทธิอันชอบธรรมของผู้ใช้บริการเกินสมควร
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ให้สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากระบบตามวรรคสามไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี

โดยอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล จากโครงการไอลอว์ ได้ให้ความเห็นสรุปว่า กระทรวงดิจิทัลฯ จะตั้งศูนย์กลางบล็อกเว็บไซต์ และเชื่อม ISP ให้กระทรวงสั่งลบได้เอง

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งของร่างประกาศ อยู่ที่วรรคที่สอง ของข้อแปด ซึ่งกล่าวว่า

ในการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ให้ดําเนินการด้วยมาตรการทางเทคนิคใดๆ (Technical Measures) ที่ได้มาตรฐานเพื่อให้บังเกิดผลตามคําสั่งศาล

ซึงอาทิตย์ได้ให้ความเห็นว่า "(มาตรการทางเทคนิค)น่าจะตรงกับเรื่องการถอดรหัสลับ SSL (HTTPS) ตามที่ปรากฏอยู่ในเหตุผลการแก้ไขในเอกสารแนบท้ายที่ส่งสนช.เมื่อเม.ย. 2559"

ทั้งนี้ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีความพยายามในการรวมศูนย์เพื่อการปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ความพยายามครั้งก่อนปรากฏในรูปแบบของปรากฏการ "ซิงเกิลเกตเวย์" ซึ่งเป็นข่าวเมื่อปีที่แล้ว

ทั้งนี้ สพธอ. ได้จัดงานรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศนี้ (พร้อมประกาศอีกสองฉบับ) ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารรัฐสภา ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

ที่มา: Facebook ของอาทิตย์

Get latest news from Blognone

Comments

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 21 November 2016 - 12:40 #954909
lew's picture

คุณอาทิตย์ไม่ได้ทำงาน iLaw นะครับ แต่เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต

ผมมองว่าข่าวที่คุณเขียนประเด็นกระจายไปหน่อยครับ อ่านแล้วเอาข้อความของคนอื่นแปะไปมาโดยสรุปใจความไม่ได้เท่าไหร่ ผมลอง rewrite ดูใหม่ สั้นลงและน่าจะได้ประเด็นกว่า

ร่างแนวทางบล็อคเว็บใหม่ให้กระทรวงดิจิตอลต่อตรงเข้า ISP ลบข้อมูลได้ทันที

สพธอ. เผยแพร่ร่าง "ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติสำหรับการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการ" เปิดทางให้เจ้าหน้าที่กระทรวงดิจิตอลสามารถเชื่อมต่อระบบเข้าหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบล็อคเว็บหรือลบข้อมูลได้โดยตรง

ประกาศระบุว่าระบบนี้จะเชื่อมโยงเข้ากับระบบของผู้ให้บริการโดยความยินยอม และต้องเก็บข้อมูลการจราจรตามระบบนี้ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

นอกจากนี้ประกาศฉบับเดียวกันยังระบุให้ "ดำเนินการด้วยมาตรการทางเทคนิคใดๆ ที่ได้มาตรฐาน" เพื่อให้บังเกิดผลตามคำสั่งศาล โดยไม่มีการระบุนิยามชัดเจนว่ามาตรการเหล่านั้นคืออะไร


lewcpe.com, @public_lewcpe

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 23 November 2016 - 11:44 #955223
panurat2000's picture

บล็อก => บล็อค

ซึง => ซึ่ง

ปรากฏการ => ปรากฏการณ์