Tags:
Node Thumbnail

Omise บริการ payment gateway ที่ผ่านการรับรอง PCI-DSS 3.0 มาตั้งแต่ปี 2014 ผ่านมาสองปีทางบริษัทก็ระบุว่าผ่านการรับรอง PCI-DSS 3.2 เรียบร้อยแล้ว พร้อมระบุว่าเป็นบริษัทแรกในไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานรุ่นล่าสุดนี้ ทั้งการจัดเก็บ, การประมวลผล, และการส่งข้อมูลบัตร

มาตรฐานความปลอดภัย PCI-DSS 3.2 เพิ่มความเข้มงวดในการเข้าถึงระบบเพิ่มเติม และต้องรายงานกระบวนการย้ายออกจาก SSL และ TLS รุ่นเก่าหากยังมีการใช้งานอยู่

ที่มา - Omise

Get latest news from Blognone