Tags:
Node Thumbnail

WhatsApp รุ่นเบต้า เพิ่มฟีเจอร์ใส่เครื่องหมาย @ เพื่อเมนชั่นถึงผู้ใช้เป็นรายคนในการแชทแบบกลุ่ม รูปแบบการใช้งานคือให้พิมพ์ @ แล้วจะมีหน้าจอแสดงรายชื่อเพื่อนขึ้นมาให้เลือก การใส่เมนชั่นในลักษณะนี้ยังไม่แสดงการแจ้งเตือนให้คนที่ถูกอ้างถึงทราบ แต่ก็น่าจะตามมาในอนาคต

นอกจากนี้ WhatsApp ยังขยายจำนวนคนที่ร่วมกลุ่มแชท จากเดิมจำกัดไว้ 100 คนมาเป็น 256 คน ช่วยให้ฟีเจอร์ @ มีประโยชน์มากขึ้นเวลาคุยกันในกลุ่มใหญ่ๆ และหากันไม่เจอว่าใครตอบใคร

ที่มา - Wired, Android Police

Get latest news from Blognone