Tags:
Node Thumbnail

ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 มีเรื่องพิจารณาถึงความปลอดภัยของชื่อโดเมน (Domain Name) จากที่มีการจดชื่อโดเมนเพื่อแอบอ้างเป็นเว็บไซต์ทางการเงินเพื่อหลอกขโมยเงินจากผู้หลงเชื่อจนเกิดความเสียหาย และมีความกังวลถึงผลกระทบกับชื่อเฉพาะที่ความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยหลังจากที่ ICANN ได้ให้มีบริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนระดับสูงสุด (TLD) เป็นชื่ออะไรก็ได้

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) เป็นหน่วยงานดูแลในเรื่องนี้ โดยรวบรวมรายชื่อโดเมนที่สำคัญของประเทศไทย พร้อมดำเนินการปกป้องรายชื่อดังกล่าวในกระบวนการพิจารณาของ ICANN

ที่มา : มติคณะรัฐมนตรีเรื่องขออนุมัติการดำเนินงานเพื่อยกระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องชื่อโดเมน

เนื่องจากชื่อโดเมนไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ยังเป็นทั้งตัวตน สถานที่ และเครื่องหมายการค้า ที่มีอยู่บนโลกจริง และจากที่ Internet Assigned Numbers Authority (IANA) เปลี่ยนเป็นองค์กรแบบพหุภาคีของผู้ถือผลประโยชน์ (multistakeholder) หลังจากหมดสัญญากับ National Telecommunications & Information Administration (NTIA) จึงทำให้การบริหารจัดการโดเมนไม่ได้พันธะผูกพันทางกฎหมายกับประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวอีกต่อไป ทำให้แต่ละประเทศมีสิทธิร่วมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโดเมนได้มากขึ้น

สพธอ. จึงได้ตั้งคณะทำงานจัดทำร่างรายชื่อโดเมน (Domain Name) ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย พิจารณาชื่อโดเมนที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เพื่อนำเสนอผลพิจารณาในที่ประชุมของ ICANN ที่เป็นหน่วยงานใหญ่ของ IANA ว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้านการยื่นขอจดทะเบียนโดเมนใด โดยในการประชุมของคณะทำงานฯ ได้แบ่งหมวดหมู่รายชื่อที่ต้องได้รับการปกป้องดังนี้

  1. ชื่อพระนามพระเจ้าแผ่นดิน พระมเหสี รัชทายาท หรือพระบรมวงศานุวงศ์
  2. ชื่อภูมิศาสตร์ หรือภูมินาม
  3. ชื่อที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทย
  4. ชื่อเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้าจะใช้กลไก Trademark Clearinghouse (TMCH) เป็นการลงทะเบียนชื่อเครื่องหมายการค้าไว้ เมื่อมีผู้ขอยื่นจดทะเบียนโดเมนที่มีชื่อเครื่องหมายการค้าที่ลงทะเบียน โดเมนนั้นจะถูกเสนอให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นก่อน

Get latest news from Blognone

Comments

By: mk
FounderAndroid
on 5 August 2016 - 08:02 #930574
mk's picture

อันนี้อ่านแล้วยังงงๆ ว่าโดเมนที่อาจสร้างความเสียหายนี่เป็นอย่างไร น่าจะมียกตัวอย่างหน่อยนะครับ

By: Kittichok
Contributor
on 5 August 2016 - 14:54 #930710 Reply to:930574

รับทราบครับ ผมขอเวลาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคณะทำงานจัดทำร่างรายชื่อโดเมน ( Domain Name ) ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยก่อนครับ

By: Kittichok
Contributor
on 5 August 2016 - 22:07 #930767 Reply to:930574

วันนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติเรื่องนี้แล้ว ผมจะขออ่านทำความเข้าใจแล้วจะพยายามเขียนเนื้อข่าวใหม่ให้เสร็จภายในคืนนี้นะครับ

By: Kittichok
Contributor
on 6 August 2016 - 02:42 #930793 Reply to:930574

เขียนเนื้อหาใหม่แล้วครับ
ไม่รู้จะเอาตัวอย่างใส่ส่วนไหน ในเอกสารของคณะทำงานฯ ก็มีตัวอย่าง tmb (ธนาคารทหารไทย) หรือ bbl (ธนาคารกรุงเทพ) ที่ถูกนำไปใช้เป็น tmb/bbl.bangkok tmb/bbl.fanclub ที่อาจนำไปใช้ปลอมแปลงว่าเป็นเว็บของธนาคารนั้น แต่ด้วยกลไก TMCH จะทำให้เมื่อมีผู้ยื่นขอจดโดเมนนี้ ทางเจ้าของชื่อ tmb กับ bbl จะได้ข้อเสนอยื่นจดทะเบียนก่อน